مقالات مرتبط

لیست مقالات:

۱- پیش بینی جهش یا رکود بازار مسکن در سال ۹۸

نوشته :دکتر بابک برومند تحلیل گر اقتصادی و مدرس دانشگاه

سال انتشار:۱۳۹۸

به چاپ رسیده در :روزنامه اصفهان امروز

روند بازار مسکن چه در دنیا  و چه در ایران به پارامترهای بسیار زیادی بستگی دارد و از این رو پیش بینی قطعی برای آن امکان پذیر نمی باشد. در ایران و تعدادی دیگر از کشورها علاوه بر پارامترهای تاثیر گذار مشابه به سایر کشورها یکی از عوامل بسیار مهم، سرمایه ای بودن مسکن و تقاضا برای آن توسط سرمایه گذاران به عنوان یک دارایی قابل اعتماد است.

 

۲- Designing a model for competitiveness measurement of selected tourism destinations of Iran (The Model and Rankings)

Babak Boroomand: PhD candidate at Faculty of Administrative and Economics, University Of Isfahan.

Dr. Ali Kazemi: Assistant Professor at Faculty of Administrative and Economics, University Of

 Dr. Bahram Ranjbarian: Professor at Faculty of Administrative and Economics, University Of Isfahan.

Published online: 20 Jan 2019.

https://www.tandfonline.com/eprint/UkS32cCwDXqAq3rm2Ex6/full

Abstract: Destination competitiveness is the ability to sustain or improve market position and market share of a destination over a period of time. Different markets have different expectations which increase the importance of features a destination should provide in order to achieve competitive advantage. The results of this study show that the domestic model of Iran’s destinations competitiveness comprises 9 major indices. These indices are made of 64 variables which have been derived from literature reviews and qualitative surveys. The results of running the model for all selected destinations are consistent with the destinations’ tourist statistics except for one destination (Qom).

Keywords: Tourism, Destination, Competitiveness, Quantitative variable, Qualitative variable.

۳- پارامترهای تعیین کننده ریسک اعتباری در سطح سبد وام­های بانک

نوشته: ﺑﺎﺑﮏ ﺑﺮوﻣﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ-ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن–داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اداری و اﻗﺘﺼﺎد

کنفرانس ملی بانکداری الکترونیک یزد

سال انتشار:۱۳۹۱

۴- برند اسلامی

نوشته: ﺑﺎﺑﮏ ﺑﺮوﻣﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ-ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن–داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اداری و اﻗﺘﺼﺎد

سال انتشار: ۱۳۹۰

اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع

ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ درک ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﺳﻼم و ﻣﺼﺮف و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﯾﻦﻋﻼﻗﻪدر ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽدرﺳﺎﻟﻬﺎیاﺧﯿﺮاﻓﺰاﯾﺶﯾﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ، ﻣﻮاردی از ﻗﺒﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﺠﻼت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞﺳﺎزﻣﺎﻧ ﻬﺎیﻣﺮﺗﺒﻂ و ، ﻣﻘﺎﻻتﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽﭼﺎپﺷﺪه ﮐﺎرﮔﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺸﺎورهایﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ

۵- فرصت سوزی سرمایه گذاری

نوشته: بابک برومند داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ-ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن–داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اداری و اﻗﺘﺼﺎد

مشاور مالی و سرمایه گذاری

مقاله : در روزنامه اصفهان امروز

سال انتشار: ۱۳۹۵

۶- مدیران هزینه ای

نوشته: ﺑﺎﺑﮏ ﺑﺮوﻣﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ-ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن–داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اداری و اﻗﺘﺼﺎد

سال انتشار: ۱۳۹۵

مقاله : در روزنامه اصفهان امروز

مدتی است که بحث در مورد فیش های حقوقی مدیران دولتی نقل محافل مختلف است و جناحهای مختلف سیاسی سعی در تخریب جناح مقابل با استفاده از انتشار این فیش ها و ارقام بعضاً نامعقول آنها دارند، شفاف سازی مدیران پیش از افشاگری دیگران می تواند گام مثبتی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور باشد که در مواردی مشاهده می گردد که این امر توسط بخشی از بدنه مدیریتی جامعه اتفاق می افتد. فارغ از اینکه رواج این موضوع مثبت یا منفی خواهد بود به نظر می رسد در بلند مدت می تواند دارای اثر مثبت در خصوص لزوم شفاف بودن مدیران جامعه با مردم و دارای اثر منفی خروج مدیران توانمند و لایق از بدنه مدیریتی جامعه باشد، زیرا در حالیکه یک مدیر توانمند که سابقه فنی و مدیریتی خود را در سازمانهای مختلف دولتی و با استفاده از هزینه و مالیات مردم به دست آورده است، پس از ۲۰-۲۵ سال سابقه مدیریتی دولتی شامل سعی و خطاهای مختلف و تجربه آموزی های متفاوت، به دلیل حقوق پایین مدیریت در بخش دولتی یا جذب بخش خصوصی می گردد و یا عطای زندگی و کار کردن در کشور را به لقای آن بخشیده و کل سرمایه مادی و تجربی خود را به خارج از کشور منتقل می نماید.

۷- محاسبات مربوط به هزینه حداقل دستمزد یک کارگر ساده از منظر کارفرما

نوشته: ﺑﺎﺑﮏ ﺑﺮوﻣﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ-ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن–داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اداری و اﻗﺘﺼﺎد

سال انتشار:۱۳۹۱

چکیده: موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی همه ساله در روزهای پایانی سال موضوعی چالشی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان است و همواره تا پیش از تشکیل جلسه شورای عالی کار این نماندگان به زورآزمایی رسانه ای پرداخته، محدودتها و مفروضات خود را ارائه مینماند.

۸- برآورد میزان فعالیت واحدهای صنعتی در زمینه بازیافت در منطقه

نوشته :ﺑﺎﺑﻚ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ، ﻣﻬﻴﺎ ﻛﻨﺪری ،ﺣﻤﻴﺪ رﺿﺎ ﭘﻮرزﻣﺎﻧﻲ ،زﻫﺮا ﺑﻴﺮوﺗﻲ ،ﺳﻌﻴﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ ﻣﺠﺪ

سال انتشار:۱۳۸۹

ﭼﻜﻴﺪه :

ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻗﺘﺼﺎد، ﺣﻮزه ﻣﺘﻨﻔﺬی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻫﺮ ﻛﺎری اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎزار ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ در ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری و ﻛﺎری در ﺣﻮزه ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎزار ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن ﻫﺎ اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

واژه ﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی: ﺑﺎزار ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ، اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن، ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

۹- بیکاری

نوشته: بابک برومند- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی – اجتماعی دانشگاه صنعتی شریف و دفتر فنی مشاوره رهاب

سال انتشار: ۱۳۸۶

به چاپ رسیده در مجله پیام از کانون مهندسان فارغ التحصیل دانشکده های فنی دانشگاه تبریز

با نگاهی به مطالعات و آمار موجود در کشورهای مختلف جهان به نظر می رسد که بیکاری جزء لاینفک بازار کار کلیه کشورها اعم از صنعتی، در حال توسعه، جهان سوم و… می باشد و این کشورها تنها از منظر نرخ بیکاری موجود با یکدیگر تفاوت دارند. برای ورود به بحث، لازم است مقدماتی در خصوص بازار کار ، تعادل این بازار و نظریه کلاسیک تسویه بازار کار ارائه گردد.

۱۰- ارزیابی‌ اقتصادی و اجتماعی‌ طرح های بهسازی و نوسازی بافت‌ های فرسوده سنتی‌ شهری

نوشته: آرش ضیاء آبادی، عضو هیأت علمی‌ پژوهشکده بافت‌ و ابنیه‌ و پژوهشگاه وزارت میراث فرهنگی‌ صنایع‌ دستی‌ و گردشگری

سال انتشار: ۱۳۹۵

چکیده: وجه‌ اشتراک غالب‌ شهرهای ایرانی،‌ دیرینه‌ کهن‌ آنهاست‌ منهای شهرهای جدید الاحـداث و شهرک های اقماری نو بنیان که‌ با رعایت‌ سیاست های عمومی‌ شهرسازی کشور در چندساله‌ اخیـر و عموماً به‌ جهت‌ سرریز جمعیتی‌ شهرهای قبلی‌ پدید آمدنـد، اغلـب‌ شـهرهای ایرانـی‌ تـاریخی‌ هستند. در این‌ مقاله‌ به‌ ارزیـابی‌ اقتصـادی و اجتمـاعی‌ طرح هـای بهسـازی و نوسـازی بافـت های فرسوده سنتی‌ شهری پرداخته‌ می شود.

۱۱- فرآیندها و محدوده های کلیدی در ارزیابی اقتصادی پروژه

نوشته: سید محمد رضا علوی پور

سال انتشار: ۱۴۰۰

برای تعریف پروژه باید مطالعات امکانسنجی (Feasibility Study) انجام شود تا پروژه را از منظر فروش، فنی و مالی و اقتصادی توجیه نماید، پس یکی از موضوعات این است که تحلیل های مالی و اقتصادی نیز در این مطالعات حضور داشته و از نگاه سودآوری (پروژه های خصوصی) و یا منفعت هزینه (پروژه های دولتی) پروژه ها را مورد ارزیابی دقیقی قرار داد…

۱۲- تاثیر اقتصادی “تیلور سوئیفت”

چاپ شده در: روزنامه دنیای اقتصاد

انتشار تیر ماه ۱۴۰۲

فدرال رزرو شعبه فیلادلفیا در گزارش خود از وضعیت اقتصادی فیلادلفیا اعلام کرد تور کنسرت‌های تیلور سوئیفت درآمدهای این شهر را به‌شدت افزایش داده است. به گزارش یواس‌ای‌تودی تور تیلور سوئیفت که از روز ۱۷مارس آغاز شده، تاکنون درآمدهای زیادی را برای اقتصاد ایالات متحده به ارمغان آورده است.