برچسب: evaluation Full

  • ارزیابی اقتصادی(Economic evaluation ) چیست؟

    ارزیابی اقتصادی(Economic evaluation ) چیست؟ ارزیابی اقتصادی ( Economic evaluation  ) عبارت است از تحلیل تطبیقی راهکارهای مختلف انجام یک فعالیت، مداخله یا برنامه بر حسب هزینه ها و پیامدهای آن. هر فرایند منطقی تصمیم گیری شامل تعیین مزایا و معایب آن است . روش  های مقایسه این مزایا و…