پیش بینی قیمت ارز تا سال ۱۴۰۴

پیش بینی قیمت ارز

مقدمه پیش بینی قیمت ارز تا سال 1404

مقدمه ای بر نظریه مقداری پول و آرا میلتون فریدمن

مدل اقتصاد مالی

اثرات اقتصاد رفتاری

اثرات اقتصاد سیاسی

کسری بودجه دولت

توقف حراج اوراق بدهی دولتی

حمایت مجلس و دولت از بورس

نگاهی به افت ارزش ریال طی سال های گذشته

نگاهی به افت ارزش ریال طی سال های گذشته-2

نگاهی به افت ارزش ریال طی سال های گذشته-3

رشد نقدینگی

نتیجه گیری

نتایج پیش بینی نرخ دلار

نتایج پیش بینی نرخ دلار-2

نمودار