مطالعات تحقیقات بازار

  • – شرکت های دانش بنیان شهرک علمی- تحقیقاتی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲
  • – مطالعات تحقیقات بازار در خصوص صنایع شوینده- شرکت First clean – در سال ۱۴۰۰
  • – مطالعات تحقیقات بازار- شرکت لوله آسیا – در سال ۱۴۰۰
  • – مطالعات تحقیقات بازار احداث نمایشگاه دائمی بین المللی مصالح ساختمانی غرب استان اصفهان- شرکت مهندسین مشاور طرح و تحول – در سال ۱۳۹۸
  • – مطالعات تحقیقات بازار در خصوص پروژه توسعه غرب ویلاشهر – شرکت مهندسین مشاور طرح و تحول- در سال ۱۳۹۵.
  • – مطالعات تحقیقات بازار در خصوص محصولات کمک بازرسی صنایع الکترواپتیک صاایران در سال ۱۳۹۴.
  • – مطالعات بازار و ارزیابی اقتصادی پروژه چندعملکردی نگین اصفهان- شرکت سرمایه گذاری عقیق نقش جهان- در سال ۱۳۹۴.
مطالعات تحقیقات بازار