مشاوره اقتصادی

  • – شرکت های دانش بنیان شهرک علمی- تحقیقاتی اصفهان(۱۳۹۹-۱۴۰۲).
  • – عضو کارگروه بررسی طرحهای تجاری انجمن حامیان بانک قرض الحسنه رسالت (۱۳۹۶-۱۳۹۷).
  • – مشاور اقتصادی هلدینگ تولیدی نامی نو (۱۳۹۷-۱۳۹۶).
  • – مشاور اقتصادی طرح توسعه حرم زینبیه- سازمان نوسازی بهسازی شهر اصفهان- (۱۳۹۳-۱۳۹۴).
  • – مشاور اقتصادی-بازرگانی و سرمایه گذاری گروه مطالعات و سرمایه گذار شهرپژوه پارتیکان (۱۳۹۲-۱۳۹۳).