تهیه پکیج های سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران

 • تهیه پکیج های سرمایه گذاری مربوط به فازهای مختلف پروژه
 • معرفی پروژه ها به سرمایه گذاران
 • ارائه پکیج ها به سرمایه گذاران
  • بخش اول
  • دریافت نقطه نظرات صاحبنظران و پیاده سازی آنها
  • برداشت میدانی از پروژه ها
   • تهیه عکس از محل پروژه ها
   • برداشت اطلاعات محلی در موارد لازم
   • برداشت امکانات و تجهیزات شهری موجود در اطراف سایت
   • برداشت موقعیت نسبت به عناصر اصلی شهر
  • بخش دوم: تهیه گزارشها
   • تهیه گزارشهای مربوط به هر پروژه در قالب پاورپوینت شامل فعالیتهای زیر:
    • جانمایی موقعیت پروژه
    • تعیین و جانمایی دسترسی و ارتباطات و تهیه نقشه مربوطه
    • بررسی طرح فرادست و ارائه نتایج
    • تهیه و ارائه نقشه شکل و موقعیت زمین
    • تهیه و ارائه نقشه منظر وضع موجود
    • ترسیم چشم انداز پروژه
    • ارائه اطلاعات عملکردی- فضایی پروژه
    • نمایش طرح سه بعدی پروژه در صورت وجود
    • ارائه مفروضات ارزیابی اقتصادی
    • ارائه تخمین هزینه ها
    • ارائه تخمین درآمدها
    • محاسبه و ارائه شاخص های اقتصادی شامل ارزش فعلی خالص جریانات نقدی، نرخ بازگشت سرمایه و دوره بازگشت سرمایه

جمع بندی اقتصادی طرح و ارائه پیشنهاد نهایی

تهیه پکیج سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران