انجام طرح پژوهشی

  • – انجام طرح پژوهشی ” تهیه طرح جامع حمایت مالی از صنایع کوچک و متوسط ”-شرکت شهرک های صنعتی اصفهان در سال های۸۹-۸۸
  • – انجام طرح پژوهشی ” ارزیابی فنی-اقتصادی پروژه های تحقیقاتی شرکت برق منطقه ای اصفهان”- شرکت برق منطقه ای اصفهان در سال های ۸۸-۸۷.

    انجام طرح پژوهشی