ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه

 • ارزیابی هزینه ها
  • برآورد هزینه های ثابت سرمایه گذاری
  • برآورد هزینه های بهره برداری در هر یک از کاربری های تعریف شده
 • ارزیابی درآمدها
  • درآمدهای حاصل از بهره برداری مستقیم
  • درآمدهای حاصل از فروش و اجاره
  • درآمدهای جانبی
 • تحلیل جریانات نقدی
  • برآورد میزان ارزش فعلی خالص و نرخ بازده داخلی
  • تعیین نقاط سربه سر و دوره بازگشت سرمایه
  • آنالیز حساسیت و بررسی نااطمینانی
 • اصلاح نهایی پروژه ها بر اساس شاخص های اقتصادی
ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه