ارائه برنامه اجرایی و تحقق پذیری طرح

  • – برنامه زمان بندی مراحل مختلف
  • – اولویت بندی اقدامات در هر یک از کاربری ها
ارائه برنامه اجرایی و تحقق پذیری طرح