خدمات ما

بخش اول: توجیه اقتصادی پروژه (مطالعات و تحلیل بازار)

 • بررسی وضع موجود بازار
  • بررسی وضعیت مصرف یا میزان استفاده از محصول (پروژه) در گذشته و حال
  • بررسی وضعیت عرضه محصول (پروژه) در گذشته و حال
  • بررسی حجم واردات و صادرات در بازار محصول (پروژه)
  • نوع ساختار حاکم بر بازار
 • بررسی ظرفیت بازار
  • تعیین ظرفیت بهینه
  • بررسی میزان سرمایه گذاری و تحولات قیمت
  • اندازه گیری سهم بازار فعلی و تخمین سهم بازار آتی
 • بررسی متقاضیان و مشتریان عمده بازار بر اساس داده های موجود
  • نیازسنجی و طبقه بندی نیازهای اساسی و عملکردی مشتریان
  • اندازه گیری عوامل موثر بر تقاضا و پذیرش محصول
  • بررسی وفاداری مصرف کنندگان به محصول (در صورت وجود اطلاعات لازم)
  • پیش بینی تقاضای آتی بر اساس مدل های اقتصادسنجی
 • بررسی رقبای بازار
  • میزان عرضه، تنوع محصول رقبا و مقایسه با محصول (پروژه) مورد مطالعه
  • مزایای رقابتی و قیمت محصول (پروژه) رقبا
  • تحلیل دلایل موفقیت و عدم موفقیت
 • توجیه فنی پروژه (تحلیل swot)
  • تجزیه و تحلیل محیط های داخلی و خارجی با استفاده از تحلیل SWOT
  • تدوین اهداف و استراتژی های بازاریابی
 • تدوین تکنیک های بازاریابی
  • بررسی کانال های فروش
   • تجزیه و تحلیل فروش و پیش بینی فروش
   • طبقه بندی انواع مشتریان و تکنیک های فروش به آنها
  • بررسی کانال های توزیع
   • معرفی توزیع کنندگان محصولات کمک بازرسی و ضریب اهمیت هر یک از کانال های توزیع
   • حجم محصولات قرارگرفته در کانال توزیع
   • قدرت توزیع کنندگان محصول در بازار
   • نحوه ترغیب توزیع کنندگان برای فروش بیشتر
  • تهیه برنامه کاری شرکت شامل جایگاه فعلی، اهداف، فعالیت ها، مسئولیت ها و زمان شروع و پایان کار
  • مصاحبه با خبرگان و جمع آوری ایده های سرمایه گذاری
  • جمع بندی فرصت های سرمایه گذاری پیشنهادی و تدقیق کلیات فضایی-عملکردی طرح­ها

بخش دوم: ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه

 • ارزیابی هزینه ها
  • برآورد هزینه های ثابت سرمایه گذاری
  • برآورد هزینه های بهره برداری در هر یک از کاربری های تعریف شده
 • ارزیابی درآمدها
  • درآمدهای حاصل از بهره برداری مستقیم
  • درآمدهای حاصل از فروش و اجاره
  • درآمدهای جانبی
 • تحلیل جریانات نقدی
  • برآورد میزان ارزش فعلی خالص و نرخ بازده داخلی
  • تعیین نقاط سربه سر و دوره بازگشت سرمایه
  • آنالیز حساسیت و بررسی نااطمینانی
 • اصلاح نهایی پروژه ها بر اساس شاخص های اقتصادی

بخش سوم: تحلیل ریسک پروژه

 • تغییر زمان اجرای پروژه
 • تغییر درآمدها
 • تغییر هزینه ها

بخش چهارم: ارائه برنامه اجرایی و تحقق پذیری طرح

 • برنامه زمان بندی مراحل مختلف
 • اولویت بندی اقدامات در هر یک از کاربری ها

بخش پنجم: تهیه پکیج های سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران

 • تهیه پکیج های سرمایه گذاری مربوط به فازهای مختلف پروژه
 • معرفی پروژه ها به سرمایه گذاران
 • ارائه پکیج ها به سرمایه گذاران
  • بخش اول
  • دریافت نقطه نظرات صاحبنظران و پیاده سازی آنها
  • برداشت میدانی از پروژه ها
   • تهیه عکس از محل پروژه ها
   • برداشت اطلاعات محلی در موارد لازم
   • برداشت امکانات و تجهیزات شهری موجود در اطراف سایت
   • برداشت موقعیت نسبت به عناصر اصلی شهر
  • بخش دوم: تهیه گزارش‌ها
   • تهیه گزارش‌های مربوط به هر پروژه در قالب پاورپوینت شامل فعالیت‌های زیر:
    • جانمایی موقعیت پروژه
    • تعیین و جانمایی دسترسی و ارتباطات و تهیه نقشه مربوطه
    • بررسی طرح فرادست و ارائه نتایج
    • تهیه و ارائه نقشه شکل و موقعیت زمین
    • تهیه و ارائه نقشه منظر وضع موجود
    • ترسیم چشم انداز پروژه
    • ارائه اطلاعات عملکردی- فضایی پروژه
    • نمایش طرح سه بعدی پروژه در صورت وجود
    • ارائه مفروضات ارزیابی اقتصادی
    • ارائه تخمین هزینه ها
    • ارائه تخمین درآمدها
    • محاسبه و ارائه شاخص های اقتصادی شامل ارزش فعلی خالص جریانات نقدی، نرخ بازگشت سرمایه و دوره بازگشت سرمایه
    • جمع بندی اقتصادی طرح و ارائه پیشنهاد نهایی