توجیه اقتصادی پروژه (مطالعات و تحلیل بازار)

 • بررسی وضع موجود بازار
  • بررسی وضعیت مصرف یا میزان استفاده از محصول (پروژه) در گذشته و حال
  • بررسی وضعیت عرضه محصول (پروژه) در گذشته و حال
  • بررسی حجم واردات و صادرات در بازار محصول (پروژه)
  • نوع ساختار حاکم بر بازار
 • بررسی ظرفیت بازار
  • تعیین ظرفیت بهینه
  • بررسی میزان سرمایه گذاری و تحولات قیمت
  • اندازه گیری سهم بازار فعلی و تخمین سهم بازار آتی
 • بررسی متقاضیان و مشتریان عمده بازار بر اساس داده های موجود
  • نیازسنجی و طبقه بندی نیازهای اساسی و عملکردی مشتریان
  • اندازه گیری عوامل موثر بر تقاضا و پذیرش محصول
  • بررسی وفاداری مصرف کنندگان به محصول (در صورت وجود اطلاعات لازم)
  • پیش بینی تقاضای آتی بر اساس مدل های اقتصادسنجی
 • برررسی رقبای بازار
  • میزان عرضه، تنوع محصول رقبا و مقایسه با محصول (پروژه) مورد مطالعه
  • مزایای رقابتی و قیمت محصول (پروژه) رقبا
  • تحلیل دلایل موفقیت و عدم موفقیت
 • توجیه فنی پروژه (تحلیل swot)
  • تجزیه و تحلیل محیط های داخلی و خارجی با استفاده از تحلیل SWOT
  • تدوین اهداف و استراتژی های بازاریابی
 • تدوین تکنیک های بازاریابی
  • بررسی کانال های فروش
   • تجزیه و تحلیل فروش و پیش بینی فروش
   • طبقه بندی انواع مشتریان و تکنیک های فروش به آنها
  • بررسی کانال های توزیع
   • معرفی توزیع کنندگان محصولات کمک بازرسی و ضریب اهمیت هر یک از کانال های توزیع
   • حجم محصولات قرارگرفته در کانال توزیع
   • قدرت توزیع کنندگان محصول در بازار
   • نحوه ترغیب توزیع کنندگان برای فروش بیشتر
  • تهیه برنامه کاری شرکت شامل جایگاه فعلی، اهداف، فعالیت ها، مسئولیت ها و زمان شروع و پایان کار
  • مصاحبه با خبرگان و جمع آوری ایده های سرمایه گذاری
  • جمع بندی فرصت های سرمایه گذاری پیشنهادی و تدقیق کلیات فضایی-عملکردی طرح­ها
توجیه اقتصادی پروژه